• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
pediritim.com sitesi 
Doç Dr Murat ÇİFTEL (çocuk kardiyoloji uzmanı)
tarafından update edilmektedir.***İLETİŞİM***
büyük arter transpozisyonu

BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU- update 27-2-2016 SEPTOSTOMİ İÇİN TIKLA   

-D-BAT(büyük arterlerin transpozisyonu) tüm doğuştan k-alp hastalıklarının yaklaşık %7 kadarını oluşturur. Lethal ve sık görülen bir bozukluktur. Hastaların hepsine yakını tedavisiz ilk bir yılda kaybedilir. Erkeklerde daha sık görülür. D-BAT aort sağ ventrikülden pulmoner arter ise sol ventrikülden çıkar. Sonuçta kirli kan orta ile sistemik dolaşıma pompalanırken temiz kan pulmoner arter ile akciğere tekrar pompalanmış olur. Bu durumda sistemik ve pulmoner akım tamamen ayrılmıştır. Ciddi siyanoz ortaya çıkar ve yaşamla bağdaşmaz. Iki akım arasında bağlantıyı sağlayan ASD-VSD-PDA olmalıdır. D BAT ek anomaliler vardır

MORTALİTE : Yenidoğan döneminde hipoksi, asidoz, kalp yetmezliği ölümle sonuçlanır. Cerahi girişim yapılmazsa hastaların çoğu ilk aylarda ölür. VSD olmayan hastalar çok sıkıntıdadır ama balon atriyal septostomi yapılmalıdır. Geniş VSD ve PDA kalp yüklenmesine neden olabilir. VSD ve PS beraber olması pulmoner arter hastalığı gelişimini önler ve cerahiyi geciktirir. Ama onarım zamanındada yüksek cerahi riski doğurur.

KLİNİK: Doğumdan beri devam eden siyanoz öyküsü her zaman vardır. Yenidoğan dönemi boyunca dispne beslenme zorluğu ve kalp yetersizliği bulguları olur. hipoksi vardır ve hiperoksi testine yanıt vermez. Yenidoğanda sıklıkla siyanoz vardır. Ve takipneiktir. Hastada üfürüm duyulmayabilir. KKY  ağlı hepatomegali ve kardiomegali olabilir.

Labaratuarda hipoksi asidoz hipoglisemi ve hipocalsemi vardır.

EKG: QRS aks sağa doğrudur.
PA GR:pulmoner damarlanmada artış ve kardiomegali vardır.
EKO: BAT olan hastaların tanısı ve hemodinamisi anlaşılır.
Erkeklerde daha sıktır. BAT retinoik asit, annede diyabet ve cins hormonları neden olur.  Yaşam için bağlatıyı sağlayan PFO-ASD, PDA, VSD olmalıdır. Sadece PDA veya PFO nun olduğu BASİT BAT veya VSD, sol ventrikül çıkış yolu darlığı varsa KOMPLEKS BAT denir KOMPLEKS BAT aort koarktasyonu, İAA, PULMONER ATREZİ, Overridding (av kapaklar her iki ventriküle açılır), straddling (korealarda anormal bağlantı vardır) ile beraber olabilir.

***Aort önde ve PA sağında olduğundan D-BAT denir. ***L-BAT aort PA ın solundadır.

Öykü: siyanoz, dispne ve kalp yetmezliği bulguları vardır. Genelde bebekler iri ve siyanoz vardır. Retraksiyon olmadan takipne vardır. S2 TEKTİR. Bu hastalarda asidoz sıklıkla vardır. EKG de RVH vardır. GRAFİDE kardiyomegali ve pulmoner damarlanmada artış vardır. BAT kalpte üfürüm yok, S2 tek ve şiddetlidir.

EKO: normal kalpte yuvarlak ve sosis görünümü vardır. Parasternal kısa eksende BAT ise çift yuvarlak görünümü vardır. Parasternal uzun eksende PA ve AO nın paralel olarak AO nın önden PA arkadan çıktığı ve paralel olduğu saptanır. Bu ilişki benzer olarak subkostal bakıda da elde edilebilir. Ayrıca subkostal bakıda IAS analiz edilir.

Direkt grafide: kardiyomegali, hipoksidendolayı timüs olmaması, pulmoner damar gölgesinde artış ile yan yatmış yumurta görüntüsü vardır.

BAT hastalar tanı konulamadığında siyanoz kalp yetmezliği ve bağlantının kapanması ile ölüm olur. VSD olmayan hastalar BAS yapılırsa sonra ameliyat sonrası prognoz iyidir. VSD varsa 3-4 ayda orta derecede PVOH gelişir bu nedenle bunları da erken dönemde opere etmek gerekir.  Geniş PDA varlığıda VSD varlığına benzer. BAT ile beraber LVOT darlığı, pulmoner kapak darlığı olabilir. Subaortik darlık nadirdir.

BAT HASTALARDA TEDAVİ TIBBI TEDAVİ VE SONRASINDA CERRAHİ TEDAVİ

BAT hemen ameliyat edilmelidir. Hemen ameliyat yapılabiliniyor ise yeterli (İA bağlantı var) hasta operasyona alınır. Fakat hasta hemen ameliyata alınamayacak ise ameliyat olana kadar BAS yapılması gereklidir. Hasta stabilize edilmelidir. Hastaya hemen PGE1 başlanmalıdır. Asidoz varsa düzeltilmelidir. Hipoglisemi vb varsa düzeltilmelidir. Hastada kalp yetmezliği bulguları var ise digoksin ve diüretiklerde başlanabilir. BAS sonrasında RA ve LA arasındaki basınç farkı azalır ve oksijen saturasyonunda %10 artış varsa işlem başarılıdır.  

BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONUNDA KORONER ARTER ANOMALİLERİ

 • En sık normal ilişki vardır.
 • Sol sirkumfleksin sağ koroner arterden köken alması en sık anomali
 • Tek sağ koroner arter
 • Tek sol koroner arter
 • İnvert (koroner arter orjınlerinin ters olması) ve intramural

 AMELİYATLARAtriyal baffle-bölme ameliyatlar: BAT tanı gecikmiş ise bu durumda LV basıncı azalmış ve LV anatomik tamir için uygun değildir. Bu nedenle RV sistemik (aort buradan çıkar) yapmak amaçtır. Fakat hiçbir avantajı yoktur. bu nedenle LV basıncı artırılarak sonrasında arteriyel switch tercih edilir. Fakat bazı merkezlerde halen yapılmaktadır.

Senning (hastanın kendi atriyal septal flepi veya sağ atriyum serbest duvarı) ve mustard (perikardiyal veya prostetik baffle) ameliyatlar: bu işlemlerde (atriyal düzeyde) pulmoner ve sistemik venöz kan atriyal düzeyde yeniden yönlendirilir ve fizyolojik düzelme sağlar. Komplikasyonları: SVC darlığı, baffle sızıntısı, sinüs ritminin yokluğu, atriyal aritmiler, nadiren triküspit kapak yetmezliği, sağ ventrikül (sistemik ventrikül) fonksiyon bozukluğudur. Gönümüzde Senning ameliayatı sadece koroner arterlerin taşınması imkansız ise yapılır. Artık çok kullanılmamaktadır. Çünkü kaydadeğer hiçbir avantajı yoktur.

Arteriyel switch ameliyatı: temel tedavi çeneği ASO dur. Koroner arterler PA taşınır. PA ve AO yerdeğiştirilir. Anatomik düzeltme yapılmış olur. Buna jaten ameliyatı denir. Basit BAT, VSD ve PDA nın olduğu BAT, dinamik veya hafif PS olan hastalarda yapılabilir. Subpulmonik VSD nin olduğu DORV da kullanılan yöntemdir.  Komplikasyon nadirdir. Supravalvüler pulmoner darlık en sık yeniden ameliyat nedenidir. Ciddi ve ölümcül olabilen koroner arterlerde darlık ve sonuçta iskemi varlığıdır. Ayrıca supravalvüler AS, neaortik ve neopulmoner kapakta yetmezlikler olabilir. Atriyal ritim bozuklukları ve sağ ventrikül fonksiyon bozukluğu beklenmez.

Hasta erken dönemde ASO kaçırmış ise İKİ AŞAMALI SWİTCH AMELİYATI yapılabilir. Bu durumda LV basıncını artırmak gerek bunun için PULMONER BAT VE ŞANT ameliyatı yapılır. 2 hafta gibi kısa süre hızlandırılmış veya daha geç süre (çok geciktirildiğinde PA de skarlaşma ve yapışıklıklar ve darlık olabilir) sonunda ASO yapılır. Bunun için LV basıncının RV basıncının %85 ninden fazla olması gerekir.

ARTERİYEL SWİTCH AMELİYATINA AŞAMALI DÖNÜŞ: atriyal baffle ameliyatı (senning) yapılmış bazı hastalarda ciddi TY ve sağ ventrikül yetmezliği olabilir. Bu hastalarda aşamalı ASO yapılabilir. Bunun için sol ventrikül basıncını artırmak için bant-şant ameliyatı yapılır. Sonrasında yüksek mortalite ile ASO yapılır. Bant sonrasında koroner arterler taşınmadan DKS ameliyatıda yapılabilir.

BAT+VSD+AĞIR PS (LVOT AĞIR DARLIK): başlangıçta gerekirse şant ameliyatın yapılır. 3 ameliyat şekli vardır. RASTELLİ AMELİYATI, REV GİRİŞİMİ (lecompte tarafından yapılmış), NİKAİDOH AMELİYATI yapılabilir.

***RASTELLİ AMELİYATI: mortalite yüksektir. VSD tünel oluşturularak Ao-LV tünel oluşturulur. PA kesilerek CONDUİT ile RV bağlanır. Tünel darlığı, conduit darlığı ve değiştirilmesi, nadiren kalp bloğu olur en önemliside uzun dönem sonuçları iyi değil bunun için BAT-VSD-PS olan hastalarda REV veya NİKAİDOH ameliyatları yapılmaktadır.

***REV:lecompte girişimi:  burada LV-Ao arasına baffle konulur. Aort kesilir ve RPA aortanın önüne alınır-lecompte manevrasıdır. Daha sonra PA direkt olarak RV rekontrüksiyonu uygulanır.  Aynı şekilde bu hastalara NİKAİDOH AMELİYATI yapılabilir.

***NİKAİDOH AMELİYATI: RVOT YAMASI ile RV-PA arasında LVOT yaması ile LVOT-AO arasında bağlantı yapılır. Burada hem AO hemde PA kesilir. Ve bu yamalar ile bağlanır.

BAT-GENİŞ VSD-BELİRGİN SUBAORTİK DARLIK VAR İSE: DAMUS-KAYE-STANSEL:DKS:  başlangıçta PA şant yapılır operasyon sonra yapılır. Başlangıçta PA kesilir. PA proksimali goretex kullanılarak aortaya bağlanır. Açıkta kalan PA şant uygulanır. Daha sonra ilerleyen yaşlarda ise PA ile RV arasına CONDUİT konur.

Büyük Arterlerin Transpozisyonu

 Büyük arterlerin transpozisyonu bütün kongenital kalp anomalilerinin %7 sini oluşturur. Erkek infantlarda daha sık görülür (%60-70). Kesin olmamakla beraber diabetik anneden ve prenatal dönemde cinsiyet hormonu tedavisi alan annelerden doğan infantlarda sıktır.

Birlikte bulunabilen ek patolojiler; ASD, VSD (~%40), PDA, aort koarktasyonu , sol ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu, koroner arter anomalileri sayılabilir. Transpozisyonda pulmoner vasküler hastalık sık olarak gelişmektedir. VSD’ si bulunmayan olgularda bu durumun gelişme oranı birinci yılın sonunda % 47 olarak belirtilmiştir. Atrio-ventriküler uyumsuzluğu olmayan TGA’lı olgularda sistemik ve pulmoner kan karışımı olmadıkça yaşam idame etmez. Karışım atriyal,ventriküler veya duktal seviyededir. Klinik olarak intakt ventriküler septumlu D-TGA bulunan yenidoğanlar genellikle ileri derecede siyanotiktir fakat gelişimi iyidir. Arteriyel pO2 genellikle 25-40 mmHg arasıdır, %100 oksijen uygulaması ile yükselmez. Klinik tabloda bozulma genellikle ilk 24-48 saat içinde, duktusun kapanmasına bağlı olarak oluşur. ASD yoksa veya küçükse progresif bir asidoz gelişir. Geniş bir VSD veya PDA varsa D-TGA tanısı ilk birkaç gün/hafta atlanabilir, çünkü hafif bir siyanoz bulunabilir, kalp küçük kalır ve doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde üfürüm nadiren duyulur. Genellikle ilk 2-3 hafta içinde pulmoner vasküler rezistansın düşmesine bağlı olarak kalp yetmezliği belirgin hale geçer; dispne, takipne, irritabilite, ve hepatomegali görülür. EKG’de sağ ventrikül hipertrofisi görülür. Göğüs radyografisi biventriküler genişleme ve pulmoner oversirkülasyon gösterir. Kan gazı analizinde genellikle azalmış pO2, artmış pCO2 ve düşük pH bulunur.

 D-TGA’lı ve özellikle intakt ventriküler septumlu infantların klinik tablolarındaki hızlı bozulma nedeniyle erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Çoğu vakada acil balon atrial septostomi ile kardiyak kateterizasyon (Rashkind prosedürü) başlangıç tedavi seçeneğidir.

Ciddi hipoksemi ve metabolik asidoz varlığında PGE1 duktusun açık kalması ve oksijenizasyonun arttırılması amacıyla uygulanabilir. Not: hasta sıkıntıda ve BAS yapılana kadar PGE1 ile duktus açıklığı sağlanmalıdır. Paralel dolaşım arasında bağlantı devam eder.

 Kesin tanı yöntemi ekokardiyografi ve kardiyak kateterizasyondur. Bu yöntemlerle D-TGA tanımlanır; anatomi, eşlik eden anomaliler, anomalilerin lokalizasyonları, sayıları, büyüklükleri ve dereceleri, koroner arter paterni, AV kapak anormallikleri ortaya konur; fizyolojik veriler elde edilir. ***Bu veriler sol ventrikülün sistemik sirkülasyonu desteklemeye uygun olup olmadığını ortaya koyar.

 Koroner arterler %70 oranında normal paterndedir  

-%66 usual -normal (RCA, LCA(LAD, CX)

-%16 CX- RCA dan çıkar.

-single RCA  (tüm koronerler sağdan çıkar)

-single LCA (tüm koroner soldan çıkar)

-inverted ters

-İntramural koroner arter

 D-TGA’da Pulmoner Vasküler Obstrüktif Hastalık

Opere edilmemiş D-TGA’lı hastalarda erken dönemde hızlı ve progresif bir pulmoner vasküler obstrüktif hastalık gelişir. D-TGA’daki bu lezyonların kesin etyolojisi bilinmemekle beraber şu faktörlerin olayın gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir:

 • Artmış pulmoner kan akımı
 • Artmış pulmoner arter basıncı
 • Yüksek pulmoner arteryel pO2
 • Sistemik hipoksemi ve azalmış oksijen saturasyonu (bronşiyal arteryel sirkülasyonla pulmoner arteryel duvara oksijen sağlanmasında azalma)
 • Artmış kan viskozitesi
 • Büyümüş aorto-pulmoner kollateraller
 • Mikrotrombüs gelişimi
 • Pulmoner arteryel vazospazm

 BAT cerrahi Tedavisi

D-TGA+IVS (İNTAKT VENTRİKÜLER SEPTUM)--àBU HASTALARA TANI KONDUĞU GİBİ AMELİYAT YAPILMALIDIR. İLK BİR KAÇ SAAT İÇİNDE OP YAPILAMIYORSA O ZAMAN BAS YAPILMALIDIR.  HEMEN SONRASINDA ATRİAL SWTİCH AMELİYATI YAPILMALIDIR. Bu olgulara balon atrial septostomi yapılmaktadır. Eğer başarılı olunamaz ise cerrahi olarak Blalock ve Hanlon tarafından gerçekleştirilen  atrial septektomi uygulanmalıdır. 1948’de Blalock ve Hanlon ASD oluşturarak ilk palyatif cerrahiyi uygulamışlardır (*artık yapılmıyor

 DAHA SONRA İLK 2-3 hafta İÇİNDE ameliyat yapılırsa  jaten ameliyatı (arterial switch) yapılmalıdır.  Burada aorta LV e  PA de sağ vent bağlanır.  Ve defektler kapatılır.  (Büyük arterlere yünelik ilk başarılı TGA operasyonu 1975’de Jatene ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir.)  *İntakt ventriküler septumlu D-TGA’da ideal olan sol ventrikülün intrauterin fizyolojisi nedeniyle sistemik dolaşımı sağlayabilecek yapıda olduğu neonatal periyod esnasında (yaşamın ilk 2-3 haftasında ), mümkünse ilk 1 hafta içinde arteriyel switch operasyonunun uygulanmasıdır. Bu dönemden sonra sol ventrikül artmış iş yükünü kompanse edememektedir. Bu dönemde artmış pulmoner vasküler rezistans ve bu hastalarda hemen daima dinamik yapıda bulunan LVOTO (sol ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu) onarım için bir kontrendikasyon oluşturmaz. Yaşamın ilk haftası içinde uygulanan cerrahinin riski düşüktür ve beyin gibi önemli organların hipoksiye maruz kalma süreleri kısalır.***Anatomik düzeltme ameliyatı jatene (arterial switch ameliyatı) Jaten de önce Ao ve PA yerinden alınır. Kapaklar kalır bunlar yerlerine bağlanır. Daha sonra coroner arter 2 adet v şeklinde alınır ve yeni aortaya bağlanır. Ameliyat sonrasında kısa dönemde en sık gürülen komplikasyon supravalvüler darlıktır. bu ana PA, LPA veya supravalvüler olabilir. veya multipl darlık şeklinde olabilir. Basınç sistemik yakalar veya geçerse balon valvüloplasti veya cerrahi olarak düzetilmesi gerekir. Neoaortik darlık, kapak yetmezliği olabilit ağır yetmezlik olmaz fakat bazen kapak değişimi gerekebilir.

VSD ve BAT olan hastalarda hemen ameliyat edilmelidir.  VSD kapatılıp arterial switch yapılır.  Fakat bazen kompleks vakalarda pul banding yapılarak zaman kazanılır. Yaşamının ilk bir ayı içindeki infantlarda arterial switch (koroner arterlerde taşınır) operasyonunun sonuçları atrial switch cerrahilerine oranla mükemmele yakın derecede iyidir.

Arteriyel switch ameliyatı (JATEN) sonrasında neoaort ve neopulmoner darlık ve yetmezlik oluşabilir ve ameliyat gerektirebilir. Bu hastalarda koroner arterlerde darlık oluşabilir. MI için ekg çekilmeldir. Ritim boz sık olmaz yinede holter takibi yapmakta fayda vardır. Bir aydan (ilk 4 hafta) büyük infantlarda arterial switch operasyonu uygulanmamaktadır çünkü sol ventrikül morfolojik(yapısal) olarak düşük basınçlı sirkülasyona adapte olmuştur.

 Bu hastalarda iki tip cerrahi seçeneği bulunur:

 1-Pulmoner banding ve sistemik-pulmoner şant prosedürünü takiben 1-2 hafta içerisinde arterial switch operasyonu uygulamak. Banding sonrası arterial switch operasyonu 1 aydan uzun geciktirilirse switch operasyonu sonrası mortalite ciddi oranda artmaktadır, bu nedenle arteriyel switch operasyonu 1 aydan önce yapılmalıdır.

 2- Fizyolojik tamir (Atrial switch operasyonu) uygulamak. (Senning –Mustard)

 Atrial düzeyde venöz inflow’un yer değiştirilmesi 1959’da Senning (kendi atrial flep kullanır) tarafından yapılmıştır. 1963’de Mustard (perikardiyal patch baffle veya protez baffle) yardımıyla atriyumları ayırıp venöz akımı yönlendirdiği tekniği tanımlamıştır.

 ****Komplikasyonu  (sennig ve mustart ameliyatı)

 1-inraatrial düzeyde şant  önemsiz şant sıklıkla vardır.

2-kaval veya pulmoner venöz de obstrüksiyon SVC veya IVC da olabilir. SVC olduğundan üstte pletore olur (balon veya stent yapılmalıdır).  PVO çok önemli olup akciğer konjesyon yapar tamir yapılmalıdır.

3-sağ ventrikül disfonksiyonu nakil veya anatomik tamir.

4-triküspit kapak yetmezliği  önemli TY nadirdir fakat olduğunda anüloplasti veya kapak replasmanı yapılmalıdır.

5-Aritmi oluşabilir. Aritmi hastaların %50 den fazlasında vardır.  Normal ritim, sinüs bradikardisi, yavaj kavşak ritmi, atrial flatter, hasta sinüs send (bradi-taşikardi), SVE, VES,

1-2-3 derece AV blok,  SVT, VT, ektopik atrial ritim, pace ritmi,  juctional ritim olabilir.

 1-inraatrial düzeyde şant: doppler ile kolayca saptanır fazla olduğunda yeniden ameliyat gerektirir.

 2-kaval veya pulmoner venöz de obstrüksiyon: baffle geometrisinde sorun perikardiyal veya protez bafflede darlık çok önemli olup yeniden ameliyat gerektirir. Superior vena kava obstrüksiyonu %17 oranında inferior vena kava obst ise %1 oranında olur tedavi edilmelidirler.  Pulmoner ven baffle darlık çok çok önemlidir. 

 3- Önemli TR kapak yetmezliğinde anüloplasti veya replesman yapılmalıdır.

 4- Sağ ventrikül yetmezliği   10-20 yıl sonra ortaya çıkat nedirdir fakat nakil gerekir.

 VSD’li D-TGA

Arterial switch operasyonu ve VSD’nin onarımı endikedir. VSD’li D-TGA’da da korrektif cerrahi çok geciktirilmemelidir (neonetal dönemde yapılmalıdır.6’ncı aydan önce). Geniş bir VSD sol ventrikül basıncını sistemik basınca yakın seviyelere çıkardığından sol ventrikül arterial switch operasyonu için “hazır” halde kalır ancak cerrahinin geciktirilmesi

Pulmoner vasküler obstrüktif hastalık gelişimine, konjestif kalp yetmezliğine, pulmoner infeksiyonlara ve bazı olgularda VSD’nin parsiyel kapanması sonucu sol ventrikülün “hazır” halinin kaybına neden olabilir*

 TGA ve VSD ve ciddi PS, LVOT darlığı varlığında 3 ameliyat yapılabilir.

RASTELLİ, REV, NİKAİDOH ameliyatı

 ***RASTELLİ palyatif sistemik-pulmoner şant sıklıkla gereklidir. TGA, VSD, PS---àLV---àAo baffle, RV-àPA conduit yerleştirilmesi   Genelde 6 aydan sonra yapılır.  conduit replasmanı sıklıkla gereklidir.

 ***REV prosedürü  burada rastelliden farkı conduit veya intraventriküler patc kullanmadan düzeltme yapılır. Erken dönemde yapılabilir. Ayrıntı için bak internet PA öne çekilerek RV birleştirilir. Long term kapakta yetmezlik olur

 ***NİKAİDOH AMELİYATI: RVOT yaması kullanılır.

 BAT+VSD+SUBAORTİK DARLIK: Damus kaye stansel: koroner arterlerin taşınamadığı durumlarda yapılır.  subaortik darklık varlığında PA proksimalden aortaya bağlanır ve koroner arterler retrograd kanlanır. distal PA ise başlangıçta BT ŞANT daha sonra ise RV-PA conduit konur.   RVOTO darlığı ve BAT: hafif diskret koarktasyon varsa tamir yapılır daha sonrasında atrial switch ameliyatı yapılır. Bu arada yeterli karışım sağlanmalıdır. Fakat daha ciddi darlık ve hipoplazi triküspit atrezi vb varsa bu durumda sol hipoplastik kalp gibi daha kompleks cerra gerekldiir.

 ***Büyük arter tranpozisyonu ilk 1 ayda RV basıncı aşırı artmamışsa arterial switch ameliyatı (anatomik düzelme) yapılır. 

 ***1 ay dan sonra veya 15 günden sonra RV basıncı artmış ise  fizyolojik tamir atrial switch ameliyatı yapılır.

 ***İyi bir balon atrial septostomi ile ASD oluşturulmuş ise bu durumda senning (atrial switch ameliyatı) yapılır. fakat bu bebek 6 aylık olduğunda yapılır. 

Hastada pulmoner darlık veya atrezi varsa ve VSD varsa rastelli ameliyatı yapılır. VSD den aorta LV  pul arterde conduit ile RV bağlanır.  Ayrıca hastada koroner arter yapısından dolayı anetomik düzeltme yapılamıyor ve ps varsa rastelli yapılır.

 ***Hastada  VSD ve PVOH varsa  bu hastalara nakil veya palyatif işlemler yapılır. Ameliyat endikasyonu yoktur.

 **Sol ventrikül basıncı az olduğu zaman PAB yapılabilir bu durumda LV fonk bozulur bu nedenle PA olan kan akımını sağlamak amacı ile BT şant yapılır. 7-10 gün sonra anatomik amaliyat yapılır. Sol ventrikül amaliyata uygunmudur bunu tahmin etmek zordur. 2.

 **Aşamalı anatomik tamirde sol ventrikül sferik değil ise, sol ventrikül duvarı ince ise, sol ventrikül basıncı sağ ventrikül %70 inden fazla değil ise bu durumda bunları düzeltip BANT+ŞANT (sol ventrikül fonksiyonu zaten azdır) sonra hasta 3 aylıktan küçük ise 1-2 hafta sonra JATEN hasta 1-2 yaş gibi ise bu durumda BANT-ŞANT 1-3 ay kadar kalır sonra JATEN yapılır.

 SOL VENTRİKÜLduvar kalınlığı yaş için uygunmudur.

LV basınç sağ vent %70 den fazla olmalıdır.

JATEN ARTERİYEL SWİTCH

SENNİNG-MUSTARD OP

Supravalvüler PS en sık

Supravalvüler AS

Aort kök dilatasyonu

Aort kapak yetmezliği hafif orta ve ağır

Pulmoner kapak yetmezliği

Koroner arterlerde darlık %3-17 oranında

SND ve ritim bozuklukları

Sistemik venöz baffle darlık VCS, VCİ

Baffle kaçak intraatriyal

Pulmoner venöz darlık

RV yetmezliği (ciddidir nakil)

Triküspit kapak yetmezliği

Not: senning RV sistemik ventriküldür.

 
update pediritim.com nefrotik@hotmail.com

 

  
8912 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam82
Toplam Ziyaret178561
Takvim